วัตถุประสงค์
 1. มีความรู้ ความใจเกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อช่วยผู้สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่
 2. ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดยาสูบและขั้นตอนวิธีการบำบัดเบืองต้น
 3. ทำการประเมินสภาพการสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง
 4. เข้าใจกระบวนการบำบัดแบบสั้นเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่ตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพ
 5. ประยุกต์กระบวนการบำบัดแบบเข้มข้นสำรผู้ติดบุหรี่ระดับรุนแรง
 6. ออกแบบรูปแบบการบำบัดเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่เฉพาะได้
 7. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการบำบัดเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่ได้
 8. มีควาเข้าใจมิติด้านเศรษฐศาสตร์ในการบำบัดเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ และการบำบัดในระบบสุขภาพสำหรับนำไปสนับสนุนการให้การบำบัดช่วยเลิกบุหรี่และการพัฒนาบทบาทพยาบาลในการควบคุมยาสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยววกับการควบคมยาสูบและบูรณาการการช่วยให้เลิกบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการพยาบาลในงานประจำได้
 10. นำเกร็ดการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดัดแปลงไปช่วยผู้สูบบุหรี่กลุ่มต่างๆให้เลิกบุหรี่ได้
 11. มีความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบจากควันบุหรี่ต่อผู้สูบบุหรี่มือสองและ ปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำไปสร้างแรงจูงใจให้คนอยากเลิกบริโภคยาสูบและหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองได้
 12. อธิบายบทบาทของพยาบาลในการควบคุมบริโภคยาสูบได้
 13. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาปฏิบัติของบุคลากรวิชาชีพสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ


     

รศ. ผ่องศรี ศรีมรกต   เครือข่ายพยาบาลต้านบุหรี่และสารเสพติดแห่งประเทศไทย โทร. 02-419-7466-80 ต่อ 1761   อีเมล์: nspsm@mahidol.ac.th