เนื้อหาบทเรียน


ตอนที่ 1. บทบาทของวิชาชีพพยาบาลในการช่วยเลิกบุหรี่

ตอนที่ 2. แนวทางในการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่

   
เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
21/12 ซอยรางน้ำ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040 ติดต่อเรา