วัตถุประสงค์


บทเรียนสำเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์เรื่องบทบาทของวิชาชีพพยาบาลในการช่วยเลิกบุหรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิชาชีพพยาบาลที่ปฏิบัติงานในการดูแลส่งเสริม ป้องกันโรคหรือการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

  1. เข้าใจบทบาทของวิชาชีพพยาบาล ในการช่วยเลิกบุหรี่

  2. เข้าใจแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการเลิกบุหรี่

  3. ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ตามสภาพปัญหาและความต้องการเลิกบุหรี่ได้อย่างเหมาะสม

โดย นางปราณี ภาณุภาส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
       
เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
21/12 ซอยรางน้ำ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040 ติดต่อเรา